Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Yobboo sp. z o.o., ul. Ozimina 14, 61-664 Poznań.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji  usług turystycznych

  • prowadzenia działań  marketingowych

  • rozpatrywanie wniosków.   

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do podwykonawców, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Polityka ochrony danych osobowych,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony danych osób fizycznych informujemy, że Yobboo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony danych osobowych. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosobowe@yobboo.pl.

1. Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Yobboo sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-664), ul. Ozimina 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407494, NIP 783-168-56-94, REGON 302018696. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Spółki, lub mailowo na adres: office@yobboo.pl.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

realizacji  umów o świadczenie usług turystycznych,
prowadzenia działań  marketingowych,
rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej,
weryfikacji tożsamości Klienta, lub tożsamości uczestnika wyjazdu turystycznego,
ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń.  

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

4. Jak pozyskaliśmy dane?

Państwa dane osobowe pozyskane zostały w trakcie rezerwacji usług turystycznych, lub zostały nam przekazane w związku z prośbą przygotowania ofert turystycznych. Dane mogły zostać także przekazane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

5. Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do podwykonawców, którzy będą realizować rezerwacje oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych, lokalnym lub krajowym izbom turystyki. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

6. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

W związku z przetwarzaniem przez Yobboo Sp. z o.o. danych osobowych – mają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- żądania ograniczenia ich przetwarzania,

- żądania ich przenoszenia, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

7. Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W celu realizacji umów zawartych z Yobboo Sp. z o.o. dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego leżącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane będą przekazywane w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony odpowiednimi umowami z odbiorcami tych danych.

 

8. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

 

Yobboo Sp. z o.o. przystosowała swoją infrastrukturę do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dane osobowe przechowywane są na certyfikowanych, odpowiednio zabezpieczonych serwerach, serwis internetowy został zabezpieczony odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa. Podczas przeglądania strony internetowej Spółki dane, które zbieramy zapisywane są w plikach cookies i pochodnych technologiach. Dane osobowe zapisywane sa w momencie dokonania rezerwacji/zgłoszenia imprezy turystycznej. Podczas wyszukiwania albo porównania ofert na naszej stronie internetowej zapisujemy tylko pliki cookies. Dopiero w momencie, gdy rozpoczniecie Państwo proces rezerwacji i wypełnią formularz kontaktowy dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, adres, email zostaną zapisane.